DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐÓNG GÓP SỬA MÁI NHÀ CỦA THẦY CHÂU KIM LANG

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐÓNG GÓP SỬA MÁI NHÀ CỦA THẦY CHÂU KIM LANGTIẾN TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ 
THẦY CHÂU KIM LANG

1/ TÌNH TRANG NHÀ TRƯỚC KHI SỬA:

]