HỌP MẶT LIÊN KHÓA NÔNG LÂM MỤC SÀI GÒN - Trần Văn Hảo -

HỌP MẶT LIÊN KHÓA NÔNG LÂM MỤC SÀI GÒN

Đến hẹn lại lên, sáng nay chủ nhật 06.08.2017, gia đình Nông Nghiệp có buổi sinh hoạt đầu tháng, chúng tôi thấy có anh Bửu Tộ khóa 7 từ Canada và anh Nguyễn Thế Oánh khóa 4 từ Úc về và gần 70 anh chị em thường xuyên tham dự

Anh em chủ yếu gặp nhau hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, thông tin cho nhau tình hình bạn bè, người thân và kể chuyện cười

Xin gởi đến quý anh chị một số hình ghi được

Kính chúc mọi sự an lành

Trần Văn Hảo

Khóa 14

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Đứng : a. Phước k.11, a. Khởi NLSBD, a. Hưng k.9, a. Cao k.8, a. Châu k.1 NLM Blao, c. Phượng k.10, c. Mai NLSBD, a. Oánh k.4
Ngồi : c. Mai k.5/75, c. Loan NLSCT, c. Huệ k.8, c. Yến Trương k.15, c. Ninh k.16, c. Vân (a. Thông k.4) 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà Đứng : c. Ninh k.16, a. Hưng k.9
Ngồi : a. Đống k.4 NLM Blao, a. Cao k.8, a. Dũng k.14, a. Thẩm k.14
 
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà c. Vân, a. Thông k.4, a. Nhứt k.10, a. Hoàn k.5, a. Sắc k.4 NLM Blao
 
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Thạch NLSHue, . Thành k.12, a. Tư k.2, a. Đãnh k.8, a. Tấn k.5, a. Bảy k.7

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Đứng : c. Nam, a. Thuận NLSHue, a. Đoàn k.7, a. Bảy k.7, a. Huy k.7 
Ngồi : a. Phùng k.7, a. Hứng k.4, a. Phước k.7, a. Thạch NLS Huế, a. Thành k.12 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà Đứng : a. Hưng k.9, cháu Hưng (con anh Vân k.1) 
Ngồi : c. Mai k.5/75, c. Loan NLSCT, c. Huệ k.8, c. Yến Trương k.15, c. Ninh k.16

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà Đứng : a. Dưỡng SPNLS, a. Huy k.7, a. Phùng k.7, a. Cao k.8 
Ngồi : a. Hoàn k.5, a. Úy k.7, a. Thuận NLSH, c. Nam (Thuận)

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Thuận NLSH, c. Ánh k.11, c. Nam (Thuận), cháu Hưng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Các anh chị khóa 10 : c. Phương, a. Tùng, a. Thành, a. Nhứt

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Thạch NLSH, a. Dưỡng SPNLS, a. Chi NLSBD, a. Hoàn k.5

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Khóa 4 : a. Thế Oánh, c. Vân, a. Tấn Thông, a.Văn Lâm, a. Văn Hứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Bảy k.7, a. Tư k.2, cháu Hưng 
Ngồi : a. Huy k.7, a. Phùng k.7, a. Thái k.7, a. Phước k.7

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi a. Chi NLSBD, a. Tâm NLSHue, a. Hồng NLSBD, a. Cao k.8

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em và trong nhà a. Thành k.9, a. Chi NLSBD, a. Thạch NLS Huế, a. Dưỡng SPNLS

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
a. Phái k.8, a. Tâm NLS Huế, a. Thuận NLS Huế, c. Nam (Thuận)

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà a. Sắc k.4 NLM Blao, a. Đống k.4 NLMBlao, a. Dũng k.14, cháu Hưng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng a. Hải k.12, a. Thoan k.8, a. Đoàn k.7, a. Thành k.12

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Tâm NLS Hue, a. Hồng NLSBD, a. Úy k.7, a. Cao k.8, a. Thái k.7

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà
anh Thoan k.8 và các anh chị k.10 : Đứng :a. Đãnh ,a. Thoan     Ngồi : c. Phúc, a. Tùng, a. Thành, a. Nhứt  

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
c. Vân k.3, c. Bạch k.9, cháu Hưng, c. Mai NLSBD, a. Khởi NLSBD

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Châu NLM Blao, a. Phước k.11, a. Đẩu k.11, a. Cao k.8

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Bảy k.7, a. Thoan k.8, a. Bửu Tộ k.7, a. Cao k.8, a. Sắc k.4 NLM Blao
Ngồi : a. Châu k.1 NLBlao, a. Phước k.11, a. Đẩu k.11, a. Hạt k.9

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, sợi và trong nhà Đứng : a. Thuận NLSH, a. Quang k.8, a. Huy k.7, a. Hiền k.8, a. Tộ k.7, a. Hưng k.8, c. Hoa k.8, c. Mai k.8    Ngồi : a. Hạt k.9
 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà a. Bửu Tộ k.7, c. Yến Hồ k.15, a. Bảy k.7, a. Cao k.8

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn c. Nam (Thuận), c.Ánh k.11, c. Mậu (Thành), a. Thành k.9, . Hạt k.9, a. Tộ k.7

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà a. Thông k.4, a. Lâm k.4, a. Hạt k.9, a. Hứng k.4, a. Sắc k.4 NLM Blao

In the picture there may be: 10 people, people are laughing, people are sitting, people are standing and in the houseĐứng : a.Cao k.8, thầy Châu kim Lang, a. Hiền k.8, a. Hưng k.8, a. Thau65n NLS Hue, 
Ngồi : a Hoàn k.5, a. Châu k.1 NLM Blao, a. Phước k.11, a. Đẩu k.11
  
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi
c. Yến Trương k.15, c. Ninh k.16, c. Vân k.3, c. Bạch k9, c. Mai NLSBD
 
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
a. Quang k.8, a. Huy k.7, a. Tộ k.7, a. Hiền k.8, a. Chinh k.8, a. Hưng k.8, c. Hoa k.8

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Thuận NLSH, c. Tuyết NLSĐT, a. Chi NLSBD, c. Vân k.3, cháu Hưng
Ngồi : a. Hoàn k.5, a. Châu k.1 NLMBlao, a. Phước k.11, a. Đẩu k.11, c. Phượng k.10