TRIỆU QUANG PHỤC - Lê Ngọc Phái -

TRIỆU QUANG PHỤC

Đền thờ Triệu Việt Vương tại xã An Vĩ huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
Cùng cha chống giặc thuở xuân thời
Quang Phục nhân tài tiếng khắp nơi
Đầm Dạ Trạch bày binh mở thế
Thành Long Biên đuổi địch an đời
Nhớ lời Nam Đế quân thần nguyện:
Đánh bọn Dương Sàn máu lệ rơi
Lũ giặc phơi thây ngoài chiến tuyến
Việt Vương lừng lẫy bốn phương trời.
LÊ NGỌC PHÁI

Đền Thờ Lý Nam Đế
Chú thích:
Triệu Việt Vương (524 – 571), tên thật là Triệu Quang Phục, thân phụ ông là Triệu Túc Thái phó triều Lý Nam Đế. Ông có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân.
Được Lý Nam Đế giao binh quyền tháng 1 năm 547,
Triệu Quang Phục đem quân về giữ đầm Dạ Trạch, dùng chiến thuật du kích, ban ngày tuyệt đối không để khói lửa và dấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân Lương. Người trong nước suy tôn ông là Dạ Trạch Vương. Tháng 4 năm 548, Lý Nam Đế mất ở động Khuất Lão. Tướng sĩ tôn Triệu Quang Phục lên ngôi, nhưng ông chỉ xưng Vương, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Cũng trong năm ấy, nhà Lương trao quyền chỉ huy cho tùy tướng Dương Sàn. Lợi dụng thời cơ đó, Triệu Quang Phục từ căn cứ Dạ Trạch, mở một loạt cuộc tấn công lớn vào quân giặc. Dương Sàn chết trận, quân Lương tan vỡ. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, Triệu Việt Vương lấy lại được nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Biên, kế tục sự nghiệp của nhà Tiền Lý, kiến thiết đất nước.
+ Lê Ngọc Phái sưu tầm từ tài liệu lịch sử
Hình ảnh: Nguồn Internet