Ban Liên Lạc Liên Trường
BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC:

1. Thầy Nguyễn Tông Lộc ( TBLL Liên Trường)

2. Nguyễn Hữu Trí ( PB Thường Trực Liên Trường)

3 Trần Thị Tuyết( PBLL Liên Trường – kiêm Thủ quỹ - kiêm quản lý trang mạng LTTHNLS)

4. Trần Anh ( PBLL Liên Trường - kiêm Kế toán, phụ trách các trường duyên hải Miền Trung )

5. Lương Đình Đức
(PBLL Liên Trường - Phụ trách các trường Tây Nguyên)

6. Trần Thị Bạch Mai
(PBLL Liên Trường - Phụ trách các trường Miền Tây Nam bộ)

7. Ngô Tấn Bình (
PBLL Liên Trường - Phụ trách Ngoại vụ)

8. Nguyễn Thị Bích Liên ( PBLL Liên Trường - kiêm Thư Ký)

9. Phùng Thị Ngọc Mai ( PBLL Liên Trường - kiêm Thư ký)

 

     Trưởng ban liên lạc liên trường: Nguyễn tông Lộc nhận nhiệm vụ


Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc

Trần Thị Tuyết ( NLS Định Tường), Phạm Thị Ngọc Huệ ( NLS Tây Ninh), Trần Thị Bạch Mai ( NLS An Giang), Thầy Nguyễn Tông Lộc (NLS Định Tường - Bến Tre), Ngô Tấn Bình ( NLS Pleiku ), Nguyễn Hữu Trí ( NLS Bình Dương), Lương Đình Đức ( NLS Darlac).
Bổ sung thêm 03 vị : Trần Anh ( NLS Bình Thuận), Nguyễn Thị Bích Liên ( NLS Định Tường), Phùng Thị Ngọc Mai ( NLS Cái Bè).

Sau ngày họp 23 tháng 10 Ban Liên Lạc và Ủy viên  của Liên Trường được bổ sung:
- 03 vị Cố vấn
- 9 vị Ban Liên Lạc
- 17 vị Ủy viên