NLS Quảng Nam

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC QUẢNG NAM.

Trường Trung học NLS Quảng Nam được thành lập vào năm 1971 do Nghị định số 2488-GD/KHPC/ND ngày 22/12/1971 Bộ VHGDTN.  Tọa lạc tại xã Vĩnh Thọ, Quận Điện Bàn, với diện tích toàn thể trên 10 mẫu. Trường hiện có một cơ sở giáo huấn gồm:

-1 phòng học.

-1 văn phòng điều hành.

-1 thư viện.

-1 khu nông trại gồm Nông xưởng và Khu canh tác hoa màu.

Đến niên khóa 1073-74 Trường có 7 lớp từ cấp 8 đến cấp 10 gồm khoảng 300 học sinh.

Sau gần 3 năm hoạt động Trường THNLS Quảng Nam đã đạt được nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, văn nghệ, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền, Sở học chánh, quí vị phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào nhân sĩ….