NLS Bình Thuận
I/ BAN LIÊN LẠC NÔNG LÂM SÚC BÌNH THUẬN:

1. Trương Quang Hải ( TBLL)

2. Trần Anh                (PBLL)