NLS Tân Hiệp - Định Tường
1. Trần Hữu Nghiệp - Cựu Hiệu trưởng
2. Thầy Châu Vĩnh Phước - Cựu Giáo sư