Ủy Viên
Các Ủy viên BLL Liên Trường:

1. Thầy Nguyễn Trung Quân (GV NLS An Giang - CHT NLS Pleiku)

2. Thầy Ngô Xuân Biên ( CHT NLS Pleiku)

3. Thầy Trần Văn Lâu (CHT NLS Darlac)

4. Thầy Bùi Châu Dương ( NLS BD, NLS Cần Thơ, CHT NLS Tân Hiệp - Gia Định)

5. Thầy Trần Thuận (CGV NLS Huế)

6. Cô Đỗ Thị Xinh (CGV NLS Cần Thơ)

7. Thầy Trần Văn Lộ (GV NLS Định Tường)

8. Thầy Nguyễn Văn Vinh ( GV NLS Định Tường)

9. Thầy Đặng Hoàng Minh ( CHT NLS Kiến Phong)

10. Thầy Nguyễn Đăng Diễn (CHT NLS Bình Thuận)

11. Thầy Trần Quang Quới ( CHT Trường NLS Kiểu Mẫu - An Lạc)

12. Trương Quang Hải ( BLL NLS Bình Thuận)

13. Nguyễn Thiên ( BLL NLS Huế)

14. Nguyễn Văn Dũng ( NLS Kontum)

15. Trần Sung ( BLL NLS Tân Hiệp - Gia Định)

16. Nguyễn Văn Thanh ( BLL Cái Bè)

17. Nguyễn Sỹ Huy ( BLL NLS Huế)

       

Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc
- 03 vị Cố vấn
- 09 vị BLL
- 17 vị Ủy viên