BLL NLS DarLac
I/ BAN LIÊN LẠC NÔNG LÂM SÚC DARLAC:

Thầy Cố vấn : Trần Văn Lâu
1.Lương Đình Đức ( TBLL)
1. Lệ Biên ( PBLL)
2. Kiên Ngọc Phát ( PBLL)

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC DARLAC.

Trường Trung học NLS Darlac được thành lập vào niên khóa 1970-71 thu nhận học sinh vào 2 lớp 8.

Đến niên khóa 1973-74, Trường có 5 lớp 227 học sinh và một chi đoàn Nông Gia Tương Lai Đất Nâu với 18 đoàn viên Nông Gia TươngLaiVN. Hội Phụ huynh học sinh được thành lập vào ngày 26/8/1970 với Hội trưởng:

-Ông Nguyễn Như Phú (1970-71).

-Ông Nguyễn Văn Chất, (1971-73).

Ban sáng lập của Hội được hợp thức hóa theo quyết định số 525/NA/CT/2 ngày 7/5/1975 Tỉnh Trưởng Darlac.

Sau 5 năm hoạt động Trường THNLS Darlac đã phát triển trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao, văn nghệ …bên cạnh sự yểm trợ công tác chặt chẽ của Hội Phụ huynh học sinh cùng sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể tỉnh Darlac.Lệ Biên ( PBLL), Kiên Ngọc Phát ( PBLL), Thầy Trần Văn Lâu ( CHT Darlac), Anh Lương Đình Đức ( TBLL)