BLL NLS Kon Tum
BAN LIÊN LẠC NÔNG LÂM SÚC KONTUM

1. Lê Nho ( TBLL)
2. Nguyễn Thị Ái Hoa ( Thủ Quỹ)
3. Nguyễn Văn Cường ( PBLL )
4. Phan Châu ( PBLL)
4. Nguyễn Vinh Hùng ( CHV )

MC, Phan châu ( PBLL), Chị X, Anh Lê Nho ( TBLL), Chị Đặng Thị Ái Hoa ( PBLL- Thủ Quỹ), Anh Nguyễn Văn Cường ( PBLL)