ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA BLL LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC

LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -0000000- -- -- -- -- -- -- --

 CHƯƠNG I: Cờ hiệu - Bài hát truyền thống - Tên gọi - Cổng thông tin chính thức:

1. Điều 1: Logo                                                                                

2. Điều 2: Bài hát " Nông Lâm Súc Hành Khúc" của Quang Thanh, Lâm Hồng Trác và Cao Yên Tuấn.

3. Điều 3: Tên gọi chính thức : Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc

4. Điều 4: Cổng thông tin chính thức của BLL Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc

www.lientruong-thnls.com

CHƯƠNG II :  Cơ Cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động:

 

- Điều 5: Ban cố vấn Ban LL Liên trường Trung học NLS (03 vị).

- Điều 6: Ban LL Liên trường Trung học NLS (09 vị), gồm:

 *1 Trưởng Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 *1 Phó Ban thường trực Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 *1 Phó Ban nội vụ (kiêm thủ quỹ) Ban LL Liên trường Trung học NLS.

* 1 Phó Ban nội vụ (kiêm Kế toán) Ban LL Liên trường Trung học NLS.

* 1 Phó Ban nội vụ (kiêm Thư Ký) Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 *1 Phó Ban ngoại vụ Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 *1 Phó Ban LL Liên trường Trung học NLS phụ trách thông tin.

 *1 Phó Ban LL Liên trường Trung học NLS phụ trách các trường TâyNguyên.

 *1 Phó Ban LL Liên trường Trung học NLS phụ trách các trường miền Tây nam bộ.

 * Phó Ban Thường Trực có quyền thay mặt Trưởng Ban LL xử lý mọi công việc trong thời gian được Trưởng Ban ủy nhiệm hoặc vắng mặt hoặc được chỉ định thay (nếu có) trong nhiệm kỳ còn hiệu lực.  

 Ngoài ra còn có 17 ủy viên thường trực Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 - Điều 7: Ban LL Liên trường Trung học NLS có thể mời các anh, chị Ban LL của các trường làm ủy viên cho Ban LL Liên trường (nếu cần).Mọi sự tham gia của các thành viên đều trên cơ sở tự nguyện.

 - Điều 8: Nhiệm kỳ của Ban LL Liên trường Trung học NLS là 4 (bốn) năm.

 - Điều 9: Không bất kỳ ai được phép mang chính trị, quân sự, tôn giáo vào sinh hoạt này, người nào vi phạm phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 - Điều 10: Ban LL Liên trường Trung học NLS có trách nhiệm soạn thảo phương hướng hoạt động của Ban LL Liên trường trung học NLS trong nhiệm kỳ của mình.

 - Điều 11: Tổ chức định kỳ Đại hội Liên trường Trung học NLS 1 năm một lần.

 - Điều 12: Tổ chức các buổi họp mặt các thành viên của Ban LL Liên trường 6 tháng 01 lần.

 - Điều 13: Ban LL Liên trường Trung học NLS có trách nhiệm gắn kết Ban LL các trường lại với nhau.

 - Điều 14: Tổ chức động viên, chia sẻ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn của các Thầy, Cô và học sinh từng dạy và học dưới mái trường NLS.

 

CHƯƠNG III: Tài chính.

 - Điều 15: Ban LL Liên trường Trung học NLS được phép kêu gọi sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng Thầy, Cô và học viên NLS.

 - Điều 16: Mọi sự sinh hoạt, vui chơi Thầy, Cô và học viên NLS đều đóng góp bình đẵng như nhau.

 - Điều 17: Tài khoản của Ban LL Liên trường Trung học NLS được đứng tên của Phó Ban Nội vụ Ban LL Liên trường Trung học NLS ( Thủ Quỹ).

   Số điện thoại kiểm soát tài khoản là của Trưởng Ban LL Liên trường Trung học NLS.

 - Điều 18: Tài chính được báo cáo thường kỳ qua các kỳ họp của Ban LL Liên trường Trung học NLS và thường xuyên cập nhật trên trang mạng của Liên trường như đã nêu ở phần trên.

 

CHƯƠNG IV: Thực hiện điều lệ.

 - Điều I9: Các thành viên của Ban LL Liên trường Trung học NLS hiểu rõ và đồng thuận với những điều lệ trên.

 - Điều 20: Mọi sự thay đổi điều lệ của Ban LL Liên trường Trung học NLS phải xin ý kiến của Thầy, Cô cố vấn và các Ủy viên thường trực của Ban LL Liên trường trung học NLS.

 

                    TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2016
 
                          BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG THNLS