NLS Long An
I/  BAN LIÊN LẠC NÔNG LÂM SÚC LONG AN:

1. Thầy Lê Văn Trung Thành
2. Trần Thanh Long
3. Võ Ngọc Cẩm
4. Lê Duy Nghĩa


Chị Võ Ngọc Cẩm, Thầy Lê Văn Trung Thành, Thầy Trần Thanh Long, anh Lê Duy Nghĩa