HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG T.H. NÔNG LÂM SÚC VÀO SÁNG THỨ BẢY 07/11/2020 - Tôn Thất Phước -

HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG T.H. NÔNG LÂM SÚC VÀO SÁNG THỨ BẢY 07/11/2020
Nội dung: Thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt các trường NLS Bình Thuận (15/11 - 16/11/2020); NLS Pleiku - Kon Tum - Phú Bổn (26/11 - 27/11/2020); NLS Đak Lak và Liên trường NLS lần thứ 5 tại Buôn Mê Thuộc (28/11 - 29/11/2020).