DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

Để xây dựng quỹ sinh hoạt cho Liên Trường hoạt động. Tất cả thành viên trong BLL ( 2 vị Cố vấn, 9 vị BLL, 17 vị Ủy viên) đã thống nhất mỗi thành viên đóng góp 100.000 đ/ tháng. Kết quả đã thu nhận được:

Stt

Họ tên

Số tháng

Thành tiền

Ký tên

1

Thầy Trần Thuận

12

1.200.000 đ


2

Nguyễn Hữu Trí

10

1.000.000 đ


3

Thầy Nguyễn Trung Quân

05

500.000 đ


4

Võ Thị Bích Phượng

05

500.000 đ


5

Anh Trương Kiến Hoa

01

100.000 đ


6

Cô Võ Thị Vân

06

600.000 đ


7

Thầy Trần Văn Lâu

06

600.000 đ


8

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

05

500.000 đ


9

Nguyễn Thị Bích Liên

02

200.000 đ


10

Trần Thị Tuyết

05

500.000 đ


11

Trần Anh

12

1.200.000 đ


12

Ngô Tấn Bình

02

200.000 đ


13

Nguyễn Vinh Hùng

10

1.000.000 đTỔNG CỘNG


8.100.000 đ


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG

BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

 

STT

HỌ TÊN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

TỔNG SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tân Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cô Võ Thị Vân

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

600.000

 

3

Thầy Nguyễn Tông Lộc

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

2.000.000

 Đợt 2

4

Trần Thị Tuyết

x

x

x

x

x

 x

 x

 x

 x

x

 x

x

500.000

700.000 đợt 2

5

Trần Anh

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.200.000

 

6

Lương Đình Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trần Thị Bạch Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 Ngô Tấn Bình

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

 

9

Nguyễn Hữu Trí

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

1.000.000

 

10

Nguyễn Thị Bích Liên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

 

11

Phùng Thị Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thầy Nguyễn Trung Quân

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

13

Thầy Ngô Xuân Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Thầy Trần Văn Lâu

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

600.000

 

15

Thầy Bùi Châu Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Thầy Trần Thuận

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.200.000

 

17

Cô Đỗ Thị Xinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Thầy Trần Văn Lộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Thầy Nguyễn Văn Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Thầy Đặng Hoàng Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

22

Thầy Trần Quang Quới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Trương Quang Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nguyễn Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Nguyễn Vinh Hùng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

1.000.000

 

26

Trần Sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Sỹ Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Võ Thị Bích Phượng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

30

Trương Kiện Hoa

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

31

Nguyễn Thanh Tùng

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

 

 

TỔNG CỘNG

( ĐỢT 1 : 16- 01-17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.100.000

 

 

 Đợt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.900.000