DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG

BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

 Để xây dựng quỹ sinh hoạt cho Liên Trường hoạt động. Tất cả thành viên trong BLL đã thống nhất mỗi thành viên đóng góp 100.000 đ/ tháng. Kết quả đã thu nhận được: 

Stt

Họ tên

Số tháng

Đợt 1

(16-1-2017)

Đợt 2

(9-7-2017)

Đợt 3

(8-10-2017)

Đợt 4

1

Thầy Trần Thuận

12

1.200.000 đ

 

 

 

2

Nguyễn Hữu Trí

2+10

1.000.000 đ

200.000đ 

 

 

3

Thầy Nguyễn Trung Quân

7+5

500.000 đ

 

700.000đ

 

4

Võ Thị Bích Phượng

05

500.000 đ

 

 

 

5

Anh Trương Kiến Hoa

01

100.000 đ

 

 

 

6

Cô Võ Thị Vân

06+ 04

600.000 đ

 400.000 đ

200.000đ

 

7

Thầy Trần Văn Lâu

06+ 06

600.000 đ

 600.000 đ

 

 

8

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

3+5

500.000 đ

300.000đ 

 

 

9

Nguyễn Thị Bích Liên

10+2

200.000 đ

1.000.000 đ

 

 

10

Trần Thị Tuyết

05+ 07

500.000 đ

700.000 đ 

 

 

11

Trần Anh

12

1.200.000 đ

 

 

 

12

Ngô Tấn Bình

02+5

200.000 đ

500.000 đ

 

 

13

Nguyễn Vinh Hùng

10+2

1.000.000 đ

200.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cô Nguyễn Thị Nam

12

 

1.200.000 đ

 

 

15

Lương Đình Đức

12

 

1.200.000 đ

 

 

16

Thầy Võ Văn Ninh

03

 

300.000 đ

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

03

 

300.000 đ

 

 

17

Anh Nguyễn Thanh Tùng

2+5+1

 

800.000 đ

 

 

18

Thầy Nguyễn Tông Lộc

12

 

2.000.000 đ

 

 

19

Thầy Nguyễn Tấn Phúc

 

 

 

 

 

20

Trần Thị Bạch Mai

 

 

 

 

 

21

Phùng Ngọc Mai

 

 

 

 

 

22

Thầy Ngô Xuân Biên

 

 

 

 

 

23

Thầy Bùi Châu Dương

 

 

 

 

 

24

Cô Đỗ Thị Xinh

 

 

 

 

 

25

Thầy Trần Văn Lộ

 

 

 

 

 

26

Thầy Nguyễn Văn Vinh

 

 

 

 

 

27

T.  Đặng Hoàng Minh

 

 

 

 

 

28

Thầy Trần Quang Quới

 

 

 

 

 

29

Trương Quang Hải

 

 

 

 

 

30

Nguyễn Thiên

 

 

 

 

 

31

Trần Sung

 

 

 

 

 

32

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

 

33

Nguyễn Sỹ Huy

 

 

 

 

 

34

Thầy Lê Ngọc Phái

 

 

 

 

 

35

Linh Lệ Biên

 

 

 

 

 

36

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

 

 

 

 

 

37

Phan Thị Hai

 

 

 

 

 

38

Nguyễn Nam Chinh

 

 

 

 

 

39

Nguyễn Thị Thu Tuyết

 

 

 

 

 

40

T. Lê Văn Trung Thành

 

 

 

 

 

41

T. Nguyễn Minh Tâm

 

 

100.000

 

 

43

Nguyễn Thị Hương Duyên

 

 

100.000

 

 

44

Phạm Kim Phú

 

 

100.000

 

 

45

Nguyễn Thạch

 

 

 

300.000

 

46

Trương Thị Tố Nga

 

 

 

300.000

 

47

Nguyễn Thị Thu Tuyết

 

 

 

400.000

 

48

Châu Vĩnh Phước

 

 

 

200.000

 

 

TỔNG CỘNG

 

8.100.000 đ

11.000.000 đ

1.900.000 đ