DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017 (B1)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG

BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017 ( B1)

 Để xây dựng quỹ sinh hoạt cho Liên Trường hoạt động. Tất cả thành viên trong BLL đã thống nhất mỗi thành viên đóng góp 100.000 đ/ tháng. Kết quả đã thu nhận được: 

Stt

Họ tên

Số tháng

Thành tiền

Ký tên

1

Thầy Trần Thuận

12

1.200.000 đ

 

2

Nguyễn Hữu Trí

10

1.000.000 đ

 

3

Thầy Nguyễn Trung Quân

05

500.000 đ

 

4

Võ Thị Bích Phượng

05

500.000 đ

 

5

Anh Trương Kiến Hoa

01

100.000 đ

 

6

Cô Võ Thị Vân

06

600.000 đ

 

7

Thầy Trần Văn Lâu

06

600.000 đ

 

8

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

05

500.000 đ

 

9

Nguyễn Thị Bích Liên

02

200.000 đ

 

10

Trần Thị Tuyết

05

500.000 đ

 

11

Trần Anh

12

1.200.000 đ

 

12

Ngô Tấn Bình

02

200.000 đ

 

13

Nguyễn Vinh Hùng

10

1.000.000 đ

 

 

TỔNG CỘNG

 

8.100.000 đ