BÁO CÁO TÀI CHÁNH LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC ĐẾN NGÀY 8/12/2019


BÁO CÁO TÀI CHÁNH LIÊN TRƯỜNG

TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC

ĐẾN NGÀY 8/12/2019

Ngày

Đề mục

Thu (a)

Chi (b)

Tồn (c)

 

 

24.151.000

9.132.000

15.019.000

3/10/19

 

 

12.024.000

2.995.000

 

 

4.700.000

 

7.695.000

 

Thăm bệnh

 

3.000.000

4.695.000

 

 

 

2.550.000

2.145.000

 

 

420.000

 

2.565.000

 

Thăm bệnh

 

3.000.000

-435.000

 

Thu áo nâu

5.000.000

 

4.665.000

3/10/19

Thu phí tháng

5.100.000

 

9.765.000

 

 

 

 

 

8/12/19

Tổng cộng 

39.371.000

29.706.000

9.665.000