Báo cáo tài chính từ 16-1- 2017 đến 20-6-2017

Báo cáo tài chính từ 16-1- 2017  đến  20-6-2017

(Đơn vị tính là đồng VN)

Ngày

Đề mục

Chi

Thu

Tồn

 16-1-17

 

 

 

14.639.600đ

22-1-17

Đám tang Thầy Tuyến

2.000.000

 

 

12-2-17

Dự họp Bình Tuy

2.000.000

 

 

10-3-17

Đám 49 ngày Thầy Tuyến

300.000

 

 

 

Thăm bệnh Ngọc Mai

500.000

 

 

 

Mua hộp đĩa DVD

200.000

 

9.639.600đ

26-4-17

Hỗ trợ tiền xe đi Tây Nguyên

4.000.000

 

 

 

Đóng góp Pleiku

1.000.000

 

 

 

Đóng góp Darlac

1.000.000

 

 

 

Đóng góp Định Tường

1.000.000

 

 

 

Đóng góp Cái Bè

1.000.000

 

 

 

In Kỷ yếu NHV NLS(30x8k)

240.000

 

 

 

Logo đeo áo ( 20x15.000)

300.000

 

 

 

Đám Tang Thầy Thiện BL

500.000

 

 

 

Tổng cộng

14.040.000

 

#600.000d

1-6-17

Thầy Tông Lộc góp quỹ tháng

 

2.000.000

(a)600.000đ

 

Hỗ trợ quỹ tổ chức Đại hội II

 

3.000.000

 

 

Tuyết góp quỹ tháng

 

700.000

 

10-6-17

Họp Truyền Thống Huế KNC

350.000

 

 

 

In Kỷ yếu Nha Học vụ NLS 20 cuốn

160.000

 

 

 

Logo đeo áo 20 x 15.000

300.000

 

 

 

Đi Huế còn dư

 

1.540.000

 

25-6-17

Kỷ niệm Chương tặng NLS Kiến Phong

350.000

 

 

 

Kỷ niệm chương tặng NLS Ninh Thuận

350.000

 

 

20-6-17

Tổng  cộng

1.510.000

7.240.000

(b)5.730.000đ

 

 (a)+(b)

 

 

6.330.000đ